صادق طاهری

اکتبر 4, 2018

مراحل انجام ترجمه رسمی

مراحل انجام ترجمه رسمی اسناد و مدارک در دفتر ترجمه رسمی بندرعباس (968 صادق طاهری) 1. آماده کردن اصل مدارک و اطمینان از تکمیل بودن مهر […]