ترجمه مقالات و متون تخصصی

ترجمه مقالات و متون عادی و تخصصی شامل متون حقوقی، تجارت، بیمه، قرارداد، تبلیغات، سیاست، ادبیات، موسیقی، پزشكی، روانشناسی، علوم مهندسی، اقتصاد، هنر، تربیت بدنی، علوم انسانی، داروسازی، زیست، علوم اجتماعی، فلسفه، منطق …، ترجمه وب سایت، کتاب، بروشور ،کاتالوگ، پایان نامه و غیره توسط مترجمین مسلط به زمینه های مربوطه انجام می شود.

(دفتر ترجمه رسمی 968 بندرعباس – صادق طاهری بجگان)

ترجمه رسمی – دارالترجمه رسمی بندرعباس – دفتر ترجمه رسمی در بندرعباس – ترجمه رسمی هرمزگان – دارالترجمه رسمی هرمزگان – صادق طاهری بجگان – ترجمه اسناد و مدارک – ترجمه شناسنامه – ترجمه ریزنمرات – ترجمه سند ازدواج – ترجمه تخصصی